Информация за България

The Best Vintage Clothing Stores by iLoveugly The Best Vintage Clothing Stores

Държавно управление

България е парламентарна република, която се придържа към Конституцията на страната, приета от Великото народно събрание през юли 1991 г. Конституцията на Република България е върховният закон на страната. Всички международни договори, които са ратифицирани според конституцията, се считат за част от вътрешното законодателство.Правителството ръководи изпълнението на държавния бюджет,организира управлението на държавната собственост и приема или отменя определени категории международни договори, посочени в конституцията.

Икономика

 • България е разположена в центъра на Югоизточна Европа, пресичана от главните пътища от Европа към Близкия изток и Азия. Тази стратегическа географска позиция и осигурява достъп до следните пазари:
 • Югоизточна Европа – бързо растящ пазар със 122 млн. потребители
 • ЕС – България предлага най-ниски разходи за бизнес и живот и безмитен достъп до пазар с 500 млн. потребители
 • ОНД, Близкия изток и Северна Африка
 • Страната предлага добра комбинация от политическа и макроикономическа стабилност и стимули за инвеститорите, изразена в :
  • Стабилна парламентарна демокрация, членство в ЕС, НАТО и СТО
  • Най-ниски данъци и най-ниски разходи за работна сила в ЕС, в съчетание със специални насърчителни мерки за инвеститорите :
  • 10% корпоративен данък; 0% в региони с висока безработица
  • 10% данък върху личните доходи
  • 5% данък върху дивидентите
  • 2-годишно освобождаване от ДДС при внос на оборудване за инвестиционни проекти над €5 млн., които създават най-малко 50 работни места
  • 2-годишна амортизация на компютри и нови производствени съоръжения
  • възможност за приспадане на разходите за изследователска и развойна дейност
  • 5% данък при източника върху дивиденти и ликвидационни квоти (0% за компании от ЕС)
  • Нулев процент данък печалба за инвестиции в 152 общини с висока безработица (от общо 264 общини)
  • Завишени амортизационни норми (на 50%) за инвестиции в нови машини, производствено оборудване и апаратура;
  • компютри, периферни устройства и софтуер
  • Ползване на данъчен кредит по специалния ред за начисляване на ДДС при внос за изпълнение на инвестиционни проекти над 10 млн. лв.
  • Възможност за изплащане до 1 година на минималната работна заплата и на социалните и здравните осигуровки за назначение на работа на млади хора и на хора в неравностойно положение чрез Агенцията по заетостта
  • реален ръст на БВП – 0.8% (2012)
  • инфлация, годишно изменение – 2.4% (2012)
  • ниво на безработица – 11.4% (2012)
  • бюджетен излишък – -0.8% (2012)
  • брутен държавен дълг 18.5% (2012)
  • България има един от най-ниските бюджетни дефицити в региона и ЕС
  • Външният дълг също е един от най-ниските в Европа благодарение на последователната политика на ограничения от страна на последните три правителства ( до 2012 г. )
  • Финансиране от ЕС – над 8 млрд. евро от фондове на ЕС през следващите години ( след 2013 ).
  • Най-ниски оперативни разходи в ЕС
  • Свободно движение на капитали.
  • Правителствена финансова подкрепа за приоритетни инвестиционни проекти.
  • Стимули според Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Съгласно ЗНИ проектите, които са сертифицирани за клас А и клас Б се ползват от следните насърчителни мерки:
  • Информационно обслужване и съкратени административни срокове
 • Индивидуално административно обслужване
  • Възможност за придобиване без търг на право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти – частна държавна или частна общинска собственост
  • Финансова подкрепа за професионално обучение на лица, за нуждите на инвестиционния проект
  • Финансова подкрепа за изграждане на елементи на прилежащата инфраструктура до границите на инвестиционния проект
  • Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора задължителни осигурителни вноски за новоназначени работници и служители.
  • Непрестанно подобряване на административната среда
  • 1 процедура, 1 такса до 2 работни дни за вписване на фирма в електронния търговски регистър на Агенцията по вписванията

Икономика

 • Население: 7 282 041 (2012)
 • 61.8% от населението е в трудоспособна възраст (25-64г.)
 • 60% от населението в трудоспособна възраст владее повече от един чужд език
 • Приблизително 80% от населението в трудоспособна възраст притежава средно или висше образование
 • Високо квалифицирана, многоезична работна ръка
 • Най-конкурентни нива на работна заплата в Европа
 • България е силно урбанизирана страна, като повече от 5 милиона души живеят в градове

Log in

create an account